Research Initiatives

Service and care in the 21st century

Research team leader: expert guarantor prof. PhDr. Jan Keller, CSc.,
Team leader: doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.


The phenomenon of service and care is a foundation of society. It shows specific relationships among individuals and groups, and functions in specific forms in all cultures. Service and care have undergone a complex historical development, their different layers are sometimes complementary, sometimes there is a certain tension between them. Today both terms can be seen as multidimensional social phenomena, i.e., as a subject of multidisciplinary research and an area of not only multiprofessional activity. The efforts of the research team have been developing in two essential interrelated directions:

  1. Philosophical and social-scientific analysis of the service and care problem with an emphasis on their anthropo-social dimension. The aim is to analyse the contexts of service and care in a plurality of scientific optics and concepts.
  2. Theoretical and empirical reflection on non-/professional activities involving service and care. The aim is to analyse service and care in practice, with a research emphasis on informal caregivers.

The emphasis is on reflecting on the challenges faced by this phenomenon in contemporary society, while taking into account the dynamics and historical contexts of these challenges. Particular attention is paid to the analysis of the phenomenon under study in its relation to problems of social exclusion.

Selected publications
+

Keller, J. Současná francouzská sociologie. Praha: Karolinum, 2022.

Paulíček, M., Krhutová, L., Kuzníková, I., Vondroušová, K., Tichá, I. et al. Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident. KONTAKT – Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness. 2021, 23(3), s. 200-206. ISSN 1212-4117.

Petrucijová, J., Glumbíková, K. et al. Challenges in value education in SW: the case of the Visegrad four countries. Social Work Education. 2021. DOI 10.1080/02615479.2021.2022117.

Glumbíková, K., Mikulec, M., Petrucijová, J. et al. Imagined interactions of social workers in social work with families: how and why the practitioners talk to themselves? Journal of Social Work Practice. 2021, 36/3, 261-273. DOI 10.1080/02650533.2021.2000946.

Petrucijová, J., Glumbíková, K. Metaphors as a Tool for Understanding of Lived Experience of Social Work Practitioners in the Contemporary Czech Society. British Journal of Social Work. 2021, 52/2, 1003-1021. DOI 10.1093/bjsw/bcab075.

Glumbíková, K., Petrucijová, J. et al. Values building in SW Education in Visegrad Countries: Integrated Approach. Sustainability. 2021, 13/9, DOI 10.3390/su13095222.

Glumbíková, K., Petrucijová, J., Mikulec, M. Formation of practice wisdom in social work with vulnerable children and their families in the Czech Republic. Social Work Education, 2020, 40/7. DOI 10.1080/02615479.2020.1745173.

Miklušová, Z., Vašutová, M. Perception of the meaning of life in students, seniors and workers in helping professinons. Proceedings of the international scientific Conference economic and social policy. Čeladná 2021, str. 488-499.

Vondroušová, K. a Tichá, I. Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst. Současná Evropa. 2018, 22(2/2017), s. 18-45. ISSN 1804-1280.

Gojová, A., Gojová, V., Špiláčková, M., Lindovská, E., Nedomová, E., Tichá, I. a Vondroušová, K. Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014.  s. 263-298. ISBN 978-80-7464-390-3.

Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Výzkum chudoby ve stáří. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 239-262. ISBN 978-80-7464.

Baum, D. H., Vondroušová, K. a Tichá, I. Sociálně prostorová segregace ve srovnání dvou měst – Ostravy a Halle. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 219-238. ISBN 978-80-7464-390-3.

Šaloun, P., Cigánková, B., Andrešič, D. a Krhutová, L. Support of Informal Carers for People after a Stroke with Crowdsouurcing and Natural Language Processing. Acta Electrotechnica et Informatica. 2021, 21(3), s. 3-10. ISSN 1335-8243.

Krhutová, L., Šaloun, P., Paulíček, M., Vondroušová, K., Dabrowská, M., Velart, Z. a Andrešič, D. Výzkum a vývoj podpůrných sítí a informačních systémů pro neformální pečující o osoby po cévních mozkových příhodách: Souhrnná výzkumná zpráva TAČR–VISNEP TL02000050 Vsouhrn. 2021.

Krhutová, L. Personal Autonomy and Disability. The Review of Disability Studies An International Journal. 2017, 14(13) pp. 1-12. ISSN 1552-9215.


Social innovation and new technologies in social work

Research team leader: prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.

The team focuses on social innovation research and the use of new technologies in social work. It deals with the issue of digital exclusion and the digital gap in the most vulnerable target groups, e.g., children from socially and economically disadvantaged environments or older adults. We also focus on social innovation and digitisation permeating social work interventions and their evaluation. Research results are directed towards the implementation of innovations in social work practice and education. The aim is also to contribute through research to the solution of socially important topics such as the use of assistive technologies and social robotics in social work, the non-institutionalisation of older people or the promotion of the deinstitutionalisation of people with disabilities. The COVID-19 pandemic has emphasised the social benefits of the body of research carried out. Today, the use of ICT accelerated not only in social work practice. Some of the interventions were transitioned to an online environment. The results of our research brought attention to the need to increase digital competences not only of social workers and social work students, but also to the need to support clients in the development of their ICT competences.

Selected publications
+

Recmanová, A., Kalenda, S. a Kowaliková, I. 2021. Information and communication technologies in the communication between the social worker and the client. Journal of Social Work Practice, č. 16. 11. 2021.

Kalenda, S. Evaluace sociální inovace: Vyhodnocování a plánování v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za využití nástroje Outcomes StarTM. 2020. Sociální práce / Sociálna práca, 20(6), 90-106.

Kalenda, S. a Kowaliková, I. 2020. The Digital Exclusion of Vulnerable Children: Challenge for Sustainability Issues in Czech Social Work Practice. Sustainability, 12(23).

Gojová, A. a Kalenda, S. 2020. The Inclusion of Children Living in Substandartd Forms of Housing in the Czech Republic in the Context of Involuntary Residential Mobility. In: International Perspectives on Inclusion within Society and Education. London: Routledge, 102-114.

Gojová, A., Gojová, V., Gřundělová, B., Stanková, Z., Glumbíková, K., Kalenda, S. 2019. Software for responsive evaluation of community work as a learning tool. In: 10th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2019-10-09 Barcelona - Spain. UK: Future Academy, 253-263.

Vávrová, S., Recmanová, A., Kowaliková, I., Gojová, A. a Vaňharová, A. 2019. Using ICT in Social Work Focused on E-exclusion Groups. In: 10th ICEEPSY - International Conference on Education and Educational Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2019-10-09 Barcelona - Spain. UK: Future Academy, 369-381.

Recmanová, A. a Vávrová, S. 2018. Information and communication technologies in interventions of Czech social workers when dealing with vulnerable children and their families. European Journal of Social Work, 21(6), s. 876-888.

Selected projects
+

2021–2022 Smart technologie pro zvyšování kvality života obyvatel měst a regionů (OP VVV): tým FSS zkoumá Zvyšování kvality vzdělávání a praxe sociální práce se seniory prostřednictvím vybraných SMART technologií / SMART technologies to improve the quality of life in cities (OP VVV): FSS research topic Improving the quality of education and practice of social work with elderly people through selected SMART technologies.

2019–2022 Smart technologie pro zvyšování kvality života obyvatel měst a regionů (OP VVV): tým FSS zkoumá Zvyšování kvality života znevýhodněných rodin s dětmi a seniorů prostřednictvím sociální práce zaměřené na předcházení e-exkluzi / SMART technologies to improve the quality of life in cities (OP VVV): FSS research topic Improving the quality of life of disadvantaged families with children and seniors through social work aimed at preventing e-exclusion.

2018–2020 Vývoj software pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro účinné a efektivní praxe v oblasti sociální práce (TA ČR) / Development of software for responsive evaluation and planning of community work as a tool for developing efficient and effective practice in the area of social inclusion.

Co-production as a source of knowledge and action in social work

Research team leader: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Research team
+

Mgr. Eliška Černá, Ph.D., Mgr. Zuzana Stanková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS. Ph.D., Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

PhD students: Mgr. Markéta Čtvrtečková, Mgr. Zuzana Broskevičová, Mgr. Iveta Kowolová, Mgr. Sabina Zdráhalová

An important source of knowledge in social work is people with lived experience (experts-by-experience) themselves, in addition to experts (from academia and practice). Incorporation of their specific knowledge and experience into the development of social work theories and interventions allows for a better understanding of the challenges and opportunities of lived problems and has the potential to understand and eliminate oppression. The process of co-production of theory and practice occurs in dialogue with all social work actors, with constant reflection on values and existing “generalised” knowledge. We conceive social work science as engaged, so our research focuses on critical, participatory, and action-based ways of learning and the transfer of knowledge into practice. In particular, the research team seeks to understand and uncover the causes of oppression and to develop anti-oppressive social work interventions predominantly using a participatory paradigm in research to avoid epistemological arrogance and oppression and achieve social inclusion.

Selected publications
+

High-impact journals

ČERNÁ, E., GOJOVÁ, A. Peer Support Workers as Equal Team Members. A Case Study of Peer Support in Glasgow Housing First, The British Journal of Social Work, 2022, DOI: 10.1093/bjsw/bcac135

BURDA, M., GOJOVÁ, A., GŘUNDĚLOVÁ, B., MALINA, M., STANKOVÁ, Z., ŠTĚPNIČKA, M. A VAJGL, M. EVKA - computer system for the support of community workers. Social Science Computer Review. 2022, ISSN 0894-4393. DOI: 10.1177/08944393221117912

GOJOVÁ, A., BURDA, M., GŘUNDĚLOVÁ, B., STANKOVÁ, Z., GOJOVÁ, V. Variables of community social work and thier interconnections in socio-spatial excluded neighbourhoods-example of the Czech Republic. European Journal of Social Work, 2021. DOI: 10.1080/13691457.2021.1882398

GŘUNDĚLOVÁ, B. Client Experience of Street-Level Activation Practices: Implementation of Discourage Policy in the Czech Republic. Critical Social Policy. 2020, č. December, s. 1-20. ISSN 0261-0183.

GŘUNDĚLOVÁ, B. A STANKOVÁ, Z. The Shadow Fathers in Social Work with Families: Barriers to Whole Family Working. The British Journal of Social Work. 2019, 49(7), s. 1913-1931. ISSN 0045-3102.

Articles in the Scopus database

GOJOVÁ, A., ČERNÁ, E., ČTVRTEČKOVÁ, M., FABIÁNKOVÁ, S. Potenciál metody storytellingu pro spoluvytváření praxe sociální práce prostřednictvím netradičního formátu plánování sociálních služeb na úrovni obcí. Sociální práce/Sociálna práca, 2, 2022.

GŘUNDĚLOVÁ, B. Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2019, 19(6), s. 5-20. ISSN 1213-6204.

ČERNÁ, E. A POLÁNKOVÁ, L. Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity. Sociální práce / Sociálna práca / Czech and Slovak Social Work. 2018, č. 3, s. 22-39. ISSN 1213-6204.

Chapters in monographs

SAMEC, T., ČERNÁ, E. A ČERNÝ, J. Financializace bydlení. Když se z domova stává investice. In: Barša,P., Škabraha, M. D.. Za hranice kapitalismu. Praha: Rybka Publishers, 2020. s. 93-110. ISBN 978-80-87950-74-6.

ČERNÁ, E. A REMSOVÁ, L. Empowering Community: Theatre of the Opressed as a Tool of Homelessness People´s Emancipation. In: Participatory Social Work: Research, Practice, Education. Lodz-Krakow: Lodz University Press, Jagiellonian University Press, 2019. s. 85-100. ISBN 978-83-8142-348-9.

GOJOVÁ, A., GLUMBÍKOVÁ, K. Dilemmas in Participatory Approaches to Social Work. In: M. Granosik, A. Gulczyńska, M. Kostryńska a B. Littlechild (eds.). Participatory Social Work: Research, Practice, Education. Lódz-Kraków: Lódž University Press&Jagiellonian University Press, 2019. s. 197-210. ISBN 978-83-8142-348-9

ČERNÁ, E. Z ulice do bytu: Sociální práce v procesu reintegrace do bydlení. Praha: SLON, 2019. Studie. 151 s. ISBN 978-80-7419-282-1.

Editing thematic issues of Czech and Slovak Journal of Social Work:

3/2016 – Housing of the poor

3/2018 – Critical perspectives in social work

2/2022 – Participation

Selected projects
+

2022–2024 Projekt Erasmus+ „Cooperation partnerships in higher education –Structural embedding of knowledge by experience in higher education through processes of co-creation”.

2021–2022 Zpracování analýzy „Možnosti vzniku a provozování sociálního bytového družstva v lokalitě Bedřiška“ / Possibilities of the establishment and operation of a social housing cooperative in the locality of Bedřiška – objednatel Statutární město Ostrava.

2021–2022 Projekt Norské fondy „Romští lídři – hybatelé změny“ / Roma leaders - the drivers of change – partner projektu, zajištění podkladových analýz.

2020–2022 Projekt TA ČR Zéta „Vývoj nástrojů pro podporu zapojení otců v sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi a jejich pilotní ověření v praxi” / “Development of tools to support the involvement of fathers in social activation services for families with children and their pilot verification in practice“

2020–2021 „Zajištění workshopů pro obce s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje za účelem podpory procesu plánování sociální služeb formou zapojení osob se zkušeností s nepříznivou sociální situací“ poskytovatel Moravskoslezský kraj / “Providing workshops for municipalities“, provider Moravian-Silesian region.

2018–2020 Projekt TAČR TL01000351 „Vývoj softwaru pro responzivní evaluaci a plánování komunitní práce jako nástroje pro rozvoj účinné a efektivní praxe v oblasti sociálního začleňování“ / “Development of software for responsive evaluation and planning of community work as a tool for developing efficient and effective practice in the area of social inclusion“.

Awards
+

2020 nominace na SozialMarie – cenu za sociální inovaci Lidé se sociálním znevýhodněním jako „Konzultanti z praxe” / Nomination for SozialMarie Prize for Social Innovation “Marginalised Communities as Co-Teachers“

2020 University of Ostrava Rector’s Award for Dr. Eliška Černá for outstanding long-term activities for the civic society of academic and scientific staff of the University of Ostrava, https://alive.osu.cz/akademici-a-studenti-prevzali-oceneni-v-rouskach/

2013 Cena SozialMarie za sociální inovaci Noc venku / SozialMarie Prize for Social Innovation Night Out

Reflexive approaches in social work

Research team leader:doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.

The reflexive approach in social work with clients is based on forming of an understanding of the uniqueness of the life story of every social work client by gaining insight into the complexity of his/her life situation and reflecting on one’s own pre-understandings. Forming of an understanding of the client’s life situation is based on social worker-client collaboration, where the client is given a voice and the opportunity to (co)develop the goals and the course of cooperation. This approach emphasises the (in-depth) relationship with the client, the process of knowledge construction, and the existence of a multiplicity of truths. In the context of the above, our aim is to create a more inclusive and less judgmental practice. The research team focuses primarily on reflexive and relationship-based approaches in social work with children at risk and their families, dilemmas between the use of symmetrical and unilateral approaches in social work with children at risk and their families, and responsive approaches to planning and research in social work.

Selected publications
+

Glumbíková, K. 2021. Non-normative use of Reflexivity in Social Work with Families in the Czech Republic. The British Journal of Social Work. 51(2), 583-599. ISSN 0045-3102.

Glumbíková, K., Mikulec, M., Petrucijová, J., Kowaliková, I., Zegzulková, V. M. a Wilamová, K. 2021. Imagined Interactions of Social Workers in Social Work with Families: How and Why the Practitioners Talk to Themselves? Journal of Social Work Practice. ISSN 0265-0533.

Glumbíková, K. a Mikulec M. 2021. Needs of Homeless Children in the Czech Republic. Child & Family Social Work. 26(1), 183-190. ISSN 1356-7500.

Glumbíková, K., Petrucijová, J. a Mikulec M. 2020. Formation of Practice Wisdom in Social Work with Vulnerable Children and Their Families in the Czech Republic. Social Work Education. 1-13. ISSN 0261-5479.

Glumbíková, K. a Mikulec M. 2020. Reflexivity and Strategies of Emotions (Re)Construction in Social Work with Families in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 1-13. ISSN 0265-0533.

Glumbíková, K. 2020. The Self of Social Workers in Practice of Field Social Work with Families in the Czech Republic. Journal of Social Work Practice. 34(2), 139-150. ISSN 0265-0533.

Glumbíková, K., Špiláčková, M. a Mikulec M. 2020. Influence of the Imagined Community on the ‘Correctness’ of Social Work in Social-legal Protection of Children in the Czechia. Social Work Education. 1-14. ISSN 0261-5479.

Selected projects
+

Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (OPTIMKO) (TA ČR, TL03000005): https://fss.osu.cz/optimko/

Sourozenecké vztahy u dětí bez domova a jejich souvislosti s resiliencí (GA ČR, 22-00941S)

Media coverage
+

Lata, Jan, Glumbíková, Kateřina, Čempelová, Barbora. 2022. Factum OU: Kolísání solidarity – euforie pomoci i únava ze soucitu [Fluctuations in solidarity – aid euphoria and compassion fatigue], Factum OU.

Glumbíková, Kateřina, Richterová, Bohdana a Kupka, Petr. 2022. Nevyužitý potenciál dětí: příležitost pro region. 30 let spolu. [Underutilised potential of children: an opportunity for the region. 30 years together.] Ostrava: University of Ostrava.

Glumbíková, Kateřina. 2021. Fakulta sociálních studií zhodnotí výsledky projektu na pomoc lidem bez domova, OU live. [The Faculty of Social Studies evaluates the project results to help homeless people, OU live.]

Glumbíková, Kateřina, Mikulec, Marek. 2019. Na kafe s: Sociální bydlení jako svoboda bydlet, Colours of Ostrava. [Coffee With…: Social housing as freedom to live, Colours of Ostrava.]


History of social work

Research team leader: doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.

The team focuses on analytical research, summation, and interpretation of the development of social work in the Czech Republic in the context of European and world social work. We understand social work as a professional activity, academic discipline, and science based on the synergy of mutual, interdisciplinary cooperation. The knowledge of the genesis of social work, developmental stages, the system of care and social services, methods of social work, the contribution of important experts and their theoretical concepts strengthens the prestige of social work, professional identity, expands professional knowledge, enriches the disciplinary discourse, and delivers social work portrayal for future generations. In terms of the specifics of the study of history, the research procedure is specified in the form of historical research focused on the field of social work with an emphasis on the topics of social inclusion and exclusion.

Selected publications
+

Špiláčková, M. Enterprise Social Policy as a Means of Development of Social Work. 1. vyd. Opladen, Berlin & Toronto: Budrich Academic Press, 2020. 252 s. ISBN 978-3-96665-022-9.

Smolková, Z. a Špiláčková, M. Bytová péče v Ostravě v letech 1918-1989. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. 65 s. ISBN 978-80-7599-068-6.

Špiláčková, M. The Importance of Historical Knowledge for Social Work as a Science, Profession and Academic Discipline - Experiences from Czech Republic. ERIS Journal Summer 2016. 2016, roč. 16, s. 66-78. ISSN ISSN 1213-6204.

Špiláčková, M. Bytová krize v českých zemích v letech 1918-1948 a sociální práce jako jeden z nástrojů jejího řešení. Historica - Revue pro historii a příbuzné vědy. 2016, roč. 7, s. 53-79. ISSN 1803-7550.

Majlišová Szturcová, A. a Špiláčková, M. Sociální politika Vítkovických železáren do roku 1945. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 106 s. ISBN 978-80-7464-890-8.

Špiláčková, M. Soziale Arbeit im Sozialismus: Ein Beispiel aus der Tschechoslowakei (1968-1989). Wiesbaden: Springer VS, 2014. Research, XXIV. 271 s. ISBN 978-3-658-04721-4.

Špiláčková, M. Historický výzkum v sociální práci In Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3

.

Selected projects
+

Metodologie historického výzkumu vznikla v rámci projektu: OP VK Rozšíření a rozvoj vědecko výzkumného týmu Ostravské univerzity, Fakulty sociálních studií, CZ.1.07/2.3.00/20.0080, 2011-2014 / Expanding and Developing the Science-Research Team of University of Ostrava, Faculty of Social Studies

SGS01/FSS/2016 s názvem Geneze intervence sociální práce v Ostravě v kontextu bytové politiky Československa. / Genesis of intervention of social work in Ostrava in the context of housing policy in Czechoslavakia.

SGS06/FSS/22 s názvem Činnost odboru sociálního zabezpečení a pracovních sil Severomoravského krajského národního výboru Ostrava v 50. a 60. letech 20. století v návaznosti na spolkovou činnost zabývající se sociální prací na Ostravsku. / Activities of the Department of Social Security and Workforce of the North Moravian Regional National Committee in Ostrava in the 1950s and 1960s in connection with the association's social work activities in the Ostrava region.

Social harm of residents of socially excluded localities

Research team leader: Mgr. Petr Kupka, Ph.D.

The concept of social harm refers to socially driven harm, i.e., harm that originates in human interaction and therefore can be prevented. This concept is at the core of our interpretive efforts and allows us to analyse harmful events and practices, as well as the structural conditions that allow them to occur. Specifically, we understand social harm as the failure to meet human needs or the limitation of human self-actualisation due to harmful events such as falling into debt traps, lack of access to social and health services, social deprivation, or inadequate housing. These are the events to which the residents of socially excluded localities are exposed more often than the general segments of the Czech population. The research team primarily focuses on research on harmful practices towards residents of socially excluded localities in the area of housing, strategies and tactics for coping with social harm resulting from inadequate housing, the role of social workers in coping with social harm, and representations of housing-related social harm of residents of socially excluded localities.


Updated: 11. 05. 2023