UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Jan Keller


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Room, floor, building: B 415, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3244
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Keller, J. Evropské rozpory ve světle migrace. Praha: SLON, 2017. 227 s. ISBN 978-80-7419-249-4.
Dvořáková, V., Hrubec, M. a Keller, J. A Trialogue on Revolution and Transformation. In: J. Arnason, M. Hrubec. Social Transformations and Revolutions. Reflections and Analyses. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016. s. 6-26. Edice filosofie a sociální vědy, č. 1. ISBN 978-1-4744-1534-7.
Keller, J. Co skrývá multikulturalismus. In: Masová imigrace. Záchrana, nebo zkáza Evropy? 2015-10-16 Praha. Praha: Institut Václava Klause, 2016. s. 93-97. ISBN 978-80-7542-007-7.
Keller, J. Sociální exkluze jako boj o místo. In: Způsoby řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení : analýza a komparace situací ve Francii, Velké Británii a v České republice. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, 2016. s. 15-38. ISBN 978-80-7464-852-6.
Keller, J. Úvodní slovo: Tato země je naše. 25 rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem. 2016.
Keller, J. a Přibáň, J. Lidská práva na cestě od nerovnosti k nejistotě. In: Lidská práva . Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. Sociologické nakladatelství, 2015. s. 99-112. ISBN 978-80-7419-230-2.
Keller, J. Odsouzeni k modernitě.: Co hledá sociologie a našla beletrie. 1. vyd. Praha: Novela Bohemica, 2015. 186 s. ISBN 978-80-87683-53-8.
Keller, J. Exclusion as a Social Problem and a Methodological Issue. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 64 s. ISBN 978-80-7464-553-2.
Keller, J. Exkluze jako sociální problém a jako otázka metodologická. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7464-490-0.
Keller, J. Jsme tady doma: Jsme tady doma Komentáře z let 2008 až 2014. Praha: Novela Bohemica, 2014. 240 s. ISBN 978-80-87683-37-8.
Keller, J. Mladí konzervativci a staří chaoti. In: Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa. Praha: Novela Bohemica, 2014. s. 290-293. ISBN 978-80-87683-02-6.
Keller, J. Sociální stát ve věku přístupu. In: Európsky sociálny model. Bratislava: VEDA vydavatelstvo SAV, 2014. s. 22-36. ISBN 978-80-224-1396-1.
Chytil, O., Gojová, A. a Keller, J. Veränderte Bedingungen der Sozialen Arbeit in der Tschechischen Republik. In: Soziale Arbeit in Europa. Schwalbach/Ts.: WOCHENSCHAU Verlag, 2014. s. 170-188. Reihe Politik und Bildung, Band 74. ISBN 978-3-89974957-1.
Keller, J., Gojová, A. a Baum, D. H. Neue soziale Risiken und Soziale Arbeit in der Transformationsgesellschaft: Ein empirisches Beispiel aus der Tschechischen Republik. Springer VS, 2013. 231 s. ISBN 978-3-531-18686-3.
Novotný, L., Rozbořil, B., Daněk, J., Keller, J. a Styx, P. Paradoxy nejistoty: sociologický workshop [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Keller, J. Posvícení bezdomovců: Úvod do sociologie domova. Praha: SLON, 2013. Sociologické aktuality. sv. 32. 290 s. ISBN 978-80-7419-155-8.
Keller, J. Sociální tunel jako hrozba budoucnosti. In: Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. s. 111-125. ISBN 978-80-7144-209-7.
Keller, J. Sociální tunel jako hrozba budoucnosti. In: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2013. s. 34-40. ISBN 978-80-7144-212-7.
Keller, J. Pokud se nezbavíme spekulantů, zbavíme se demokracie. In: Krize a politické křižovatky. 1. vyd. Praha: Filosofia- nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 2012. s. 65-80. Filosofie a sociální vědy, 42. svazek. ISBN 978-80-7007-370-4.
Keller, J. Sociologie jako konstrukt středních vrstev. SOCIOLOGIA. 2012, roč. 44, s. 407-431. ISSN 0049-1225.
Keller, J. Sociologie středních vrstev. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. 220 s. ISBN 978-80-7419-109-1.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Keller, J. Mezi postindustriální společností a deindustrializací. In: Sociální a ekonomická rizika soudobého vývoje. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 59-71. ISBN 978-80-7431-053-9.
Keller, J. Nová sociální rizika a proč se jim nevyhneme. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2011. 197 s. ISBN 978-80-7419-059-9.
Keller, J. Na pokraji trhu práce - ke sporům o příčinách chudoby. Sociální práce / Sociálna práca. 2010, roč. 10, č. 2010, s. 57-63. ISSN 1213-6204.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Keller, J. The social impact of reforms. In: Social Professions for a Social Europe. Common challenges and discourses. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2010. s. 229-334. ISBN 978-80-7326-182-5.
Keller, J. Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti. první. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. Studie. 200 s. ISBN 978-80-7419-031-5.
Keller, J. Das Zugrundegehen des Sozialstaates. první. vyd. Norderstedt: Books on Demand, 2009. 176 s. ISBN 978-3-8391-3241-8.
Keller, J. Falešné vědomí a falešné svědomí. In: Kultura, média, komunikace. první. vyd. s. 89-104. ISBN 978-80-244-2462-0.
Keller, J. Globalizace, virtuální postmoderna a média. In: Diskurzy o diskurzu. Kultura, média komunikace. první. vyd. s. 45-54.
Keller, J. Nejistota a důvěra. Aneb k čemu je modernitě dobrá tradice. 1. vyd. Praha: SLON, 2009. 174 s. ISBN 978-80-7419-002-5.
Keller, J. Rituál. In: Antropologický slovník. první. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. s. 197-201. ISBN 978-80-7204-560-0.
Keller, J. Teď, když máme, co jsme chtěli. Praha: Earthscan, 2009. 180 s. ISBN 978-80-86916-07-1.
Keller, J. Abeceda prosperity. 3. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 176 s. ISBN 978-80-7239-227-8.
Keller, J. Globalizace, postmoderní mentalita a masová média. In: Média dnes. Reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. s. 41-48. ISBN 978-80-244-2023-3.
Keller, J. Jak sociologie přichází o společnost. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, s. 989-1006. ISSN 0038-0288.
Tvrdý, L. a Keller, J. K čemu slouží recenze. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 5, s. 1025-1028.
Keller, J. Proces globalizace a střední vrstvy. In: Sociální kritika v éře globalizace. Praha: Nakladatelství Filozofia, 2008. s. 129-141. ISBN 978-80-7007-286-8.
Novotný, P. a Keller, J. Úvod do filozofie, sociologie a psychologie: Nové pohledy společenských věd. Liberec: Dialog, 2008. 219 s. ISBN 978-80-86761-81-7.
Keller, J. a Tvrdý, L. Vzdělanostní společnost?: Chrám, výtah a pojišťovna.. 1. vyd. Praha: SLON, 2008. Studie. 183 s. ISBN 978-80-86429-78-6.
Keller, J. K některým problémům společnosti vzdělání. In: Multikulturalita a výchova k občanství. Praha: Nakladatelství Epocha, 2007. Nakladatelství Epocha, 2007. s. 29-42. ISBN 978-80-87027-37-0.
Keller, J. Modernisation and Transformation of the Social. 1. vyd. Eichstatt: ISIS, 2007. 115 s. ISBN 80-7326-116-2.
Keller, J. Proces modernizace.: Teorie a skutečnost. In: XX. Letní škola historie. Výuka dějepisu a současná proměna světa.. Praha: Vydavatelství Pedagogické fakulty UK, 2007. Vydavatelství Pedagogické fakulty UK, 2007. s. 77-83. ISBN 978-80-7290-355-7.
Keller, J. Sociologie organizace a byrokracie. 2. přepracované. vyd. Praha: SLON, 2007. Základy sociologie. 182 s. ISBN 978-80-86429-74-8.
Keller, J. Teorie modernizace. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. Studie. 197 s. ISBN 978-80-86429-66-3.
Keller, J. Globalizace - mýtus a realita. In: Výchova k občanství v rámci školního vzdělávacího programu se zaměřením na potírání rasové a národnostní nesnášenlivosti. Olomouc: Univerzita Olomouc, 2006. Univerzita Olomouc, 2006. s. 11-20. ISBN 80-244-1494-5.
Keller, J. Až na dno blahobytu. 3. vyd. Praha: EarthSave, 2005. 132 s. ISBN 80-903085-7-0.
Keller, J. Dějiny klasické sociologie. 2. vyd. Praha: SLON, 2005. 530 s. ISBN 80-86429-34-2.
Keller, J. La logique de l´engagement écologiste en République Tcheque. In: Les nouveaux militantismes dans l´Europe élargie. 1. vyd. Paris: Harmattan, 2005. s. 171-190. ISBN 2-7475-9390-8.
Keller, J. Předmluva k českému vydání. In: Přehled sociologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. s. 1-7. ISBN 80-7178-976-3.
Keller, J. Soumrak sociálního státu. 1. vyd. Praha: Slon, 2005. 158 s. ISBN 80-86429-41-5.
Keller, J. The Czech Republic: Fifteen Years Later. European Journal of Social Theory. 2005, roč. 8, č. 11, s. 471-485. ISSN 1368-4310.
Keller, J. The social state at a turning point. In: De- and Reconstruction in European Social Work. Materialien zur vergleichenden Sozialarbeitswissenschaft. Eichstätt: BK-Verlag Stassfurt, 2005. BK-Verlag Stassfurt, 2005. s. 31-46. ISBN 80-7326-072-7.
Keller, J. Beckova kritická teorie modernizace. In: Riziková Společnost. Praha: SLON, 2004. ISBN 80-86429-32-6.
Keller, J. Dějiny klasické sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. Studijní texty. 529 s. ISBN 80-86429-34-2.
Keller, J. Doslov k českému vydání. In: Riziková společnost. 1. vyd. Praha: Slon, 2004. ISBN 80-86429-32-6.
Keller, J. Globalisation,Networks and the Social State. In: Globalisation and its Geopolitical, Cultural, Economic and Ecological Context. Ostrava: Univerity of Ostrava, 2004. Univerity of Ostrava, 2004. s. 81-89. ISBN 80-7368-022-X.
Keller, J. Intergenerational Solidarity and the Crisis of Insurance Systems. In: Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. s. 35-42. ISBN 80-7326-064-6.
Keller, J. Mezigenerační solidarita a krize systémů pojištění. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2004. s. 39-45. ISBN 80-7326-026-3.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Keller, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: SLON, 2004. 204 s. ISBN 978-80-86429-39-7.
Keller, J. Abeceda prosperity. 2. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 170 s. ISBN 80-7239-125-9.
Keller, J. Nedomyšlená společnost. 4. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 125 s. ISBN ISBN 80-7239-091-0 .
Keller, J. Rizika globalizace. In: padesátá a šedeátá léta v českoslovneksých i světových dějinách. Praha: Porta linguarum, 2003. Porta linguarum, 2003. s. 131-135. ISBN 80-86554-00-7.
Keller, J. Deset témat pro českou sociologii. Sociologický časopis. 2002, č. 1, s. 25-35. ISSN 0038-0288.
Keller, J. Education for Regional Sustainable Development. In: Ecological Education in Everyday Life. Toronto, Bufallo, London: University of Toronto Press, 2002. s. 109-121. ISBN 0-8020-3668-6.
Keller, J. Idea Evropy. 2002.
Keller, J. Studie ze sociologické teorie. 2002.
Keller, J. Zablokovaná politika. In: Krize, vize a realita české politiky. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2002. s. 76-88. Nové směry, č.4. ISBN 80-86316-32-7.
Keller, J. Die Roma - Im Teufelskreis der Stigmatisierung. In: Deutsche und Tschechen. 1. vyd. Munchen: C.H.Beck Verlag, 2001. s. 327-333. ISBN 3-406-45954-4.
Keller, J. Modernizace - humanizace společnosti anebo koroze sociálna? Kritické poznámky k teorii modernizace. In: Sympozium evropských sociologů v Praze: Transformace a modernizační výzvy 2001-05-11 Praha. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2001. Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2001. s. 211-216. ISBN 80-85950-98-7.
Keller, J. Noch warten die Tschechen auf Grun. In: Deutsche und Tschechen. 1. vyd. Munchen: C.H.Beck Verlag, 2001. s. 372-377. ISBN 3-406-45954-4.
Keller, J. Politika s ručením omezeným. Moc a bezmoc na prahu 21. století. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub (ELK), 2001. Nové směry. 139 s. ISBN 80-86316-27-0.
Keller, J. Romové - v bludném kruhu stigmantizace. In: Česi a Němci. Dějiny, kultura, politika. 1. vyd. Praha: Paseka, 2001. s. 273-276. ISBN 80-7185-370-4.
Keller, J. Střední vrstvy a rétorika liberalismu. -. 2001, roč. 9, č. 11, s. 21-28. ISSN 0572-3043.
Keller, J. The modernization: humanization of society, or the corrosion of the social being?. In: Institut filozofii i socjologii Polskiej Akademii Nauk: Sisyphus. Social Studies Praha. Warszawa: Institute of Philosophy and Sociology. Polish Academy of Sciences., 2001. Institute of Philosophy and Sociology. Polish Academy of Sciences., 2001. s. 177-184. ISSN 0208-5070.
Keller, J. V pavučině globalizace. In: Rozjímání vpřed i vzad. Karlu Kosíkovi k pětasedmdesátinám. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2001. s. 39-54. ISBN 80-7007-155-9.
Keller, J. Boj s bídou nás teprve čeká. In: boj s bídou nás teprve čeká. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. s. 267-270. ISBN 80-7302-000-9.
Keller, J. Co snižuje efektivnost environmentální osvěty. In: Sborník z konference vysokoškolských učitelů: Hledání odpovědí na výzvy současného světa 1999-01-10 . Praha: Univerzita Karlova, 2000. Univerzita Karlova, 2000. s. 55-58. ISBN 80-902635-2-6.
Keller, J. Freedom Interwoven With the Wheel. In: The World Perceived by the Heart of Europe. 1. vyd. Bratislava, Olomouc: Univerzita Olomouc, 2000. s. 29-35. ISBN 80-244-0058-8.
Keller, J. Globalizace - mýtus a realita. Křesťanská revue. 2000, č. LXVII, s. 123-128.
Keller, J. L´éducation pour un développement durable au niveau régional. In: Education écologique dans la vie quotidienne. 1. vyd. Québec, Canada: Institut de l ´UNESCO pour l´éducation, 2000. s. 143-157. ISBN 2-550-35338-2.
Keller, J. předmluva. In: Malé je milé, aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. s. 5-12. ISBN 80-7239-035-X.
Keller, J. Střední vrstvy a občanská společnost. In: Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity: Sociální studia . Brno: FSS MU, 2000. FSS MU, 2000. s. 175-186. ISBN 80-210-0318-9.
Keller, J. Vzestup a pád středních vrstev. [vol.] 27. vyd. Praha: SLON, 2000. 123 s. ISBN 80-85850-95-8.
Keller, J. Životní prostředí v České republice. In: Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21.století. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. s. 270-272. ISBN 80-7302-000-9.
Keller, J. Kam běží běžící pás?. In: Eseje o nedávné minulosti s blízké budoucnosti. 1. vyd. Praha: G+G, 1999. s. 9-29. ISBN 80-86103-28-5.
Keller, J. L´exclusion sociale. In: Erasmus-Konferenz Ostrava: Europaische Dimensionen in Ausbildung und Praxis der Sozialen Professionen . Boskovice: Albert, 1999. Albert, 1999. s. 256-259. ISBN 80-85834-62-6.
Keller, J. Občanská společnost v době globalizace. In: Sborník z konference pedagigických pracovníků v Olomouci: Multikulturní výchova v období globalizace 1999-10-21 Olomouc. Olomouc: Univerzita Olomouc, 1999. Univerzita Olomouc, 1999. s. 32-35.
Keller, J. Proces globalizace, sociálno a ekologie. Pohledy. Revue pro politiku, ekonomii, sociologii a historii. 1999, roč. 3,
Keller, J. Naše cesta do prvohor. O povaze automobilové kultury. 1. vyd. Praha: SLON, 1998. 170 s. ISBN 80-85850-64-8.
Keller, J. Nedomyšlená společnost. 3. vyd. Brno: Doplněk, 1998. 125 s. ISBN 80-85765-41-1.
Keller, J. Abeceda prosperity. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Doplnik, 1997. SLON. 160 s. ISBN 80-85765-98-5.
Keller, J. Byrokracie jako nezamýšlený důsledek organizovaného jednání. In: Vzdělávání a výchova na prahu 21. století: Vzdělávání a výchova na prahu 21. století . Olomouc: Univerzita Palackého, 1997. Univerzita Palackého, 1997. s. 26-28.
Keller, J. Recenze G. Ritzer, Mcdonaldizace spoleenosti. Sociologický easopis. 1997, roč. 199, s. 237-239. ISSN 0038-0288.
Keller, J. Recenze J. Smajs, Kultura proti poírodi. Sociologický easopis. 1997, roč. 199, s. 350-351. ISSN 0038-0288.
Keller, J. Recenze U. von Weizsacker,Faktor 41. Sociální studia. 1997, roč. G 3, s. 195-197.
Keller, J. Recenze Z. Baumann, Myslet sociologicky. Sociologický easopis. 1997, roč. 199, s. 109-111. ISSN 0038-0288.
Keller, J. Sociologie a ekologie. 1. vyd. Praha: SLON, 1997. Základy sociologie. 232 s. ISBN 80-85850-25-7.
Keller, J. Úvod do sociologie. Čtvrté rozšířené vydání. 4. vyd. Praha: SLON, 1997. 181 s. ISBN 80-85850-25-7.
Keller, J. Deset let rizikové společnosti. In: Sborník prací Fakulty sociálních studií G 38: Sociální studie . Brno: FSS -MU, 1996. FSS -MU, 1996. s. 1-24. ISBN 80-210-0318-9.
Keller, J. Environmentálne hnutia a problém zodpovednosti. Ekologie a život. 1996, roč. 5, s. 23-24. ISSN 1335-0161.
Keller, J. Faktor čtyři. 1996.
Keller, J., Gál, F. a Pavol Frič, Hodnoty pro budoucnost. 1. vyd. Praha: G + G, 1996. 94 s. ISBN 80-901896-4-4.
Keller, J. Chýba zelená infraštruktúra. Ekologie a život. 1996, roč. 5, s. 20-21. ISSN 1335-0161.
Keller, J. Kultura proti přírodě. 1996.
Keller, J. Mcdonaldizace společnosti. 1996.
Keller, J. Myslet sociologicky. 1996.
Keller, J. předmluva. In: Budoucnost je naše věc. 1. vyd. Praha: Inverze, 1996. s. 9-14. ISBN 80-901479-5-X.
Keller, J. Sociologie byrokracie a organizace. 1. vyd. Praha: SLON, 1996. Základy sociologie. 191 s. ISBN 80-85850-15-X.
Keller, J. Šok z ekologie aneb politické systémy v rozpacích. 1. vyd. Praha: Eeský spisovatel, 1996. 48 s. ISBN 80-202-0606-X.
Keller, J. Až na dno blahobytu. 2. vyd. Brno DUHA: DUHA, 1995. 143 s. ISBN 80-902056-0-7.
Keller, J. Dvanáct omylů sociologie. 1. vyd. Praha: SLON, 1995. 167 s. ISBN 80-85850-09-5.
Keller, J. Úvod do sociologie. 3. vyd. Praha: SLON, 1995. 186 s. ISBN 80-85850-0-0.
Keller, J. Vztah k přírodě. Velké hodnoty, drobná očekávání a rozložení postojů v populaci. In: Sborník prací FF MU G 37: Sborník prací FF MU . Brno: FF MU, 1995. FF MU, 1995. s. 65-75. ISBN 80-210-0218-9.


AbbreviationSubject
DKOSSociální práce v kontextu sociologie
EKOSSocial work in the context of sociology
E4KASState PhD Examination
E4KATThe Theory of Soc.Sc. and. Soc.W.
E4KDIPartial dissertation presentation
KONHOKonzultační hodiny
44KASStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
44KATTeorie spol.věd a soc.práce
44KDIDizertační práce-parciální prezentace
44PASStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
44PATTeorie spol.věd a soc.práce
44PDIDizertační práce-parciální prezentace
44PDZStátní závěr.zk.-doktorská zkouška
4SZK1St. závěr zk. 1 Obhajoba dipl. práce
4SZK2St.záv.zk.2-Man. v org.sl.SP a fin. man.
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
4SZK4St.záv.zk.4 - Teorie SP v org. kont.
ASFUKThe role of social policy in modern soc.
ASFUPThe role of social policy in modern soc.
NPSOKSociologie organizace a sítí
NPSOPSociologie organizace a sítí
NSFUKFunkce soc. politiky v moderních společ.
NSFUPFunkce sociální politiky v moder. spol.
SZPVZSociologie životního prostředí
3SOBYSociologie organizace a byrokracie
3SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
3SOTESoučasné sociologické teorie
3VPMSVybrané problémy v moderní společnosti
5SOBYSociologie organizace a byrokracie
5SOFUSoc.probl.a funkce soc.pol.v moder.spol.
5SOTESoučasné sociologické teorie
6SOKLSociální stát a sociální klientela
7VPMSVybrané problémy v moderní společnosti
8KSOBSociologie organizace a byrokracie
8PSOBSociologie organizace a byrokracie
9DSMDějiny sociologického myšlení
9SOCSociologie
98SOBSociologie organizace a byrokracie
98SOKSociální stát a sociální klientela
99SOBSociologie organizace a byrokracie
99SOKSociální stát a sociální klientela


AuthorTitleType of thesisYear
Solanský OldřichSocial Demographic Analysis of the City of Ostrava (as the Basis of Community Planning)Doctoral thesis 2011 
Šobáňová PetraConflict resolution through the mediation in social workDoctoral thesis 2011 
Trousil MichalNon-governmental organizations and social work with immigrantsDoctoral thesis 2011 
Chrenková MonikaGravidity and motherhood of teenage girls in Czech RepublicDoctoral thesis 2010 
Kuba FrantišekThe phenomenon of homelessness of men and possibilities of its solutionDoctoral thesis 2010 
Zatloukal LeošPlanning of the development of social services through community planningDoctoral thesis 2010 
Myšíková Martina-Doctoral thesis 2006 
Kawulok JosefSome Aspects of the Life and Identity of the HomelessMaster's thesis 2015 
Zemanová KarinReflection of Social Exclusion of Senior Citizens in the Czech Expert LiteratureMaster's thesis 2015 
Kaletová PetraUnemployement and the manners of its managingMaster's thesis 2014 
Palyza JakubThe process and consequence of pension reformMaster's thesis 2014 
Bartková MarieThe reorganisation of the employment officesMaster's thesis 2013 
Dudziková DenisaThe principles and the risks of the pension reformMaster's thesis 2013 
Kubita ViktorNew Social Risk Impact on Middle ClassMaster's thesis 2013 
Navrátilová LenkaThe principles and the risks of the sanitary reformMaster's thesis 2013 
Walková LenkaThe Organization and the Problem of ConfidenceMaster's thesis 2013 
Fedák MartinSocial politics of current political parties and its consequences in the Moravian region.Master's thesis 2012 
Hlaváčová RadkaThe Social Networks of Seniors in OstravaMaster's thesis 2012 
Jacková JindřiškaLeadership and managing people in social workMaster's thesis 2012 
Kobrová MartinaThe process of Transformation of Social ServicesMaster's thesis 2012 
Kolář DavidThe organizational culture of OKD, Inc.Master's thesis 2012 
Nezvalová JitkaThe Styles of Management and the Social WorkMaster's thesis 2012 
Podhorná SilvieQuality of health care on residential social sevicesMaster's thesis 2012 
Cudráková AlenaThe New Social RisksMaster's thesis 2011 
Mikulec MarekPoverty in the Czech republicMaster's thesis 2011 
Janko JiříSocial system in Czech republic in term of typology from Esping-AndersenMaster's thesis 2010 
Staňa TomášThe pension reform and the rent seekingMaster's thesis 2010 
Hiršová BohuslavaPoverty - The comparision of the Czech and the Slovac RepublicMaster's thesis 2009 
Lánská HanaSocial Problems In Works Of Zygmunt BaumanMaster's thesis 2009 
Binarová ZdeňkaThe Civil Society and The Social WorkMaster's thesis 2008 
Boháčová TaťánaThe Welfare State and the Problem of Poverty.Master's thesis 2008 
Lukešová MartinaThe Social Policy in the Programmes of the Political Parties.Master's thesis 2008 
Dutka JakubSociological Theories in Relation to Social WorkMaster's thesis 2007 
Franková LucieSocial Theme In Writings Of Z. Bauman And U. BeckMaster's thesis 2006 
Orsagová RomanaPresent Changes in Social Security System In The Czech RepublicMaster's thesis 2006 
Podhorná JanaThe Discussion About The Future Of Welfare StateMaster's thesis 2006 
Potribná JanaThe Systems of Old Age Pension Scheme - Current Status and ProspectsMaster's thesis 2006 
Ševčík PavelCommunities and the Community WorkBachelor's thesis 2012 
Blahuta LukášLettered Society and the Czech RepublicBachelor's thesis 2008 
Šebestík MartinProblémy extremismu v České republiceBachelor's thesis 2006 


Poverty from the life-course perspective
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Exclusion from Housing
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period3/2013 - 12/2013
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Industriální město v post-industriální společnosti
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2009 - 12/2011
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republice
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2005 - 12/2007
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Teorie modernizace
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2005 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Dějiny sociologie
Main solverprof. PhDr. Jan Keller, CSc.
Period1/2002 - 12/2004
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub