UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Kateřina Cilečková


Academic degree, name, surname:Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Room, floor, building: B 202, Building B
Position:Head of Department
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
University Offices
Phone number, mobile: +420 774 116 335
+420 553 46 3220
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Cilečková, K., Chrenková, M. a Vaňharová, A. The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance. SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019. 2019, 19(1), s. 34-47. ISSN 1213-6204.
Cilečková, K. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Část pátá: Pěstounská péče, §47a - §47n. In: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2018. s. 461-505. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-713-2.
Cilečková, K. Pěstounská péče. Acta Iuridica Olomucensia. 2017, roč. XII., č. 2, s. 147-162. ISSN 1801-0288.
Cilečková, K. a Stodůlková, A. Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem. Fórum sociální politky. 2017, č. 3, s. 27-30. ISSN 1802-5854.
Cilečková, K. Pěstounství. In: F. Melzer, P. Tégl. Občanský zákoník IV. svazek - 2.díly §655-975 Rodinné právo. 1.vydání. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 1912-1950. Velký komentář IV.svazek. ISBN 978-80-7502-004-8.

All publications

Cilečková, K., Chrenková, M. a Vaňharová, A. The Participation of Minors in the Proceedings Regarding Thier Upbringing and Maintenance. SW. Czech and Slovak Social Work. Eris Journal - Winter 2019. 2019, 19(1), s. 34-47. ISSN 1213-6204.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Jaké je postavení dětí v soudních řízeních, jež se jich týkají?. In: Mezinárodní den dívek a žen ve vědě. Ostrava: Svět techniky Ostrava. 2018.
Cilečková, K. odborná garance konference Dospělým ze dne na den. 2018.
Cilečková, K. Participace dětí v soudních řízeních. In: Olomoucké dny soukromého práva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. 2018.
Cilečková, K. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Část pátá: Pěstounská péče, §47a - §47n. In: Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2018. s. 461-505. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-713-2.
Cilečková, K. Pěstounská péče. Acta Iuridica Olomucensia. 2017, roč. XII., č. 2, s. 147-162. ISSN 1801-0288.
Cilečková, K. a Stodůlková, A. Probační dům jako možnost realizace podmíněného propuštění z výkonu trestu s dohledem. Fórum sociální politky. 2017, č. 3, s. 27-30. ISSN 1802-5854.
Cilečková, K. a Krausová, A. Sociální politika a její realizace v právu sociálního zabezpečení. 2017.
Cilečková, K. Svéprávnost a podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. In: Odborná konference INformal. Ostrava: Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií. 2017.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Zjišťování způsobů participace nezletilých dětí v řízení o výchově a výživě. In: Mezinárodní konference Sociální práce a lidská práva v kontextu 21. století. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 2017.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě - Závěrečná zpráva SGS. 2017.
Chrenková, M., Cilečková, K. a Vaňharová, A. Zjišťování způsobu participace nezletilých dětí v řízeních o výchově a výživě. In Sborník abstraktů z mezinárodní konference. 2017.
Cilečková, K. Pěstounství. In: F. Melzer, P. Tégl. Občanský zákoník IV. svazek - 2.díly §655-975 Rodinné právo. 1.vydání. vyd. Praha: Leges, 2016. s. 1912-1950. Velký komentář IV.svazek. ISBN 978-80-7502-004-8.
Cilečková, K. Bydlení manželů - za trvání manželství, po zániku manželství. In: Olomoucké právnické dny. Olomouc: UPOL, Právnická fakulta. 2015.
Cilečková, K. Dluhy, zadluženost a možnosti oddlužení. In: Nová šance pro osoby opouštějící vězení. Nová šance, 2015. s. 33-42.
Cilečková, K. Dluhy, zadluženost, možnosti oddlužení. In: Závěrečná konference projektu OP LZZ "Nová šance pro osoby opouštějící vězení". Ostrava. 2015.
Cilečková, K., Chrenková, M. a HAŠKOVÁ, A. Faktory ovlivňující formu náhradní rodinné péče. Sociální pedagogika. 2015, roč. 3, s. 38-50. ISSN 1805-8825.
Cilečková, K. Nesezdané soužití a náhradní rodinná péče. In: Dny práva. Brno, Masarykova univerzita. 2015.
Cilečková, K. Spolky rok od účinnosti OZ. In: Odborná konference na téma Právnické osoby. Olomouc: UPOL, Právnická fakulta. 2015.
Cilečková, K. University of Eastern Finland. 2015.
Cilečková, K. University of Silesia. 2015.
Cilečková, K. Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích. 2014.
Cilečková, K. Pěstounská péče. In: Dny rodinného práva. Velké Losiny: Masarykova univerzita Brno. 2014.
Cilečková, K. Rodinné právo v novém občanském zákoníku. In: konference Sociální práce ve zdravotnictví. Ostrava: VOŠ sociální Ostrava. 2014.
Chrenková, M., Cilečková, K. a HAŠKOVÁ, A. Vybrané výsledky výzkumu zaměřeného na formy náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Brno: Triada, poradenské centrum, 2014. Triada, poradenské centrum, 2014. s. 45-52.
Cilečková, K. Výkon rodičovské odpovědnosti u dítěte v náhradní rodinné výchově. In: Odborná soukromoprávní konference. Olomouc: Právnická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc. 2014.
Cilečková, K. Základy práva. 2014.
Cilečková, K. Funkce práva v organizacích služeb sociální práce. 2013.
Cilečková, K. Právní povaha dohody o výkonu pěstounské péče. In: Konference Práce s ohroženými rodinami. Olomouc: Olomoucký kraj. 2013.
Cilečková, K. Transformace právnických osob neziskového sektoru. In: školení k transformaci právnických osob. Ostrava: Magistrát města Ostravy. 2013.
Cilečková, K. Trnavská univerzita. 2013.
Cilečková, K., Chrenková, M., Chytil, O. a Špiláčková, M. Socio-legal Protection of Children in the Czech Republic. In: Evolution of Child Protection and Child Welfare Policie in Selected European Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2012. s. 45-71. ERIS Monographs Volume 2. ISBN 978-80-7464-163-3.
Cilečková, K. Vztah zákona o sociálních službách a zákona o sociálně-právní ochraně dětí z hlediska poskytování sociálních služeb organizacemi pověřenými sociálně-právní ochranou dětí. In: Metódy sociálnej práce s rodinou. Bratislava: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, 2012. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety v Bratislave, 2012. s. 92-100. ISBN 978-80-8132-050-7.
Chrenková, M. a Cilečková, K. Institutional Care in the Czech Republic in Light of Recent Judicial Decisions and the Established Practice of Czech Courts. Eris web journal. 2011, roč. 1, č. 1, s. 34-48. ISSN 1804-0454.
Cilečková, K. Ustanovení zákona ilustrují ambivalentní pozici sociálních pracovníků. Sociální práce/Sociálna práca. 2010, roč. 10, s. 59-60. ISSN 1213-6204.
Cilečková, K. Aktualizace právních předpisů pro terénní sociální práci. In: Profesní dovednosti teréních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2008. s. 75-139. ISBN 978-80-7368-504-1.
Cilečková, K. Právo. In: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta-katedra sociální práce, 2008. s. 39-93. ISBN 978-80-7368-503-4.


AbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
BKPLPSoc. pol. a její real. v právu soc. zab.
BKROPRodinné právo
BKZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
BPPLPSoc.pol. a její real. v právu soc. zab.
BPROPRodinné právo
BPZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
BZPLPSoc. pol. a její real. v práv. soc. zab.
BZZPOZáklady práva, ochrana osobních údajů
NPLEKLeg. úprava sl. SP a syst. veř. správy
NPLEPLegisl. úprava sl. SP a systém veř. spr.
NROCKSociálně-právní ochr. dětí v mez. kont.
NROCPSoc-právní ochr. dětí v mezinár. kont.
NRROKRodinné právo
NRROPRodinné právo
NZVEPVeřejná správa a právo soc. zabezpečení
BZROPRodinné právo
1PRAVPrávo
1ROPRRodinné právo a soc.právní ochrana dětí
1SPRASociální správa a sociální zabezpečení
1SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
1SPZASociální správa a sociální zabezpečení
2PRAVPrávo
2ROPRRodinné právo a soc.právní ochrana dětí
2SPRASociální správa a sociální zabezpečení
2SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
2SPZASociální správa a sociální zabezpečení
4PRVOFunkce práva v organizacích SSP
5PRVOFunkce práva v organizacích SSP
6ROPRRodinné právo
6SPRASociální správa a sociální zabezpečení
6SPRZSociální správa a sociální zabezpečení
6SPSZSoc.pol.a její real. v právu soc.zabezp.
98PRAPrávo
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Sociál.pol.
98VESVeřejná správa
99PRAPrávo
99PSZSoc. pol. a její realizace v právu SZ
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ3Stát. záv. zk. 3 - Sociolog./Soc. politi
99VESVeřejná správa


AuthorTitleType of thesisYear
Burkot PatrikCurrent questions of mediationMaster's thesis 2019 
Haringová IvanaEmployment of people with disabilitiesMaster's thesis 2019 
Kolarzová MartinaSocial work provided by municipalities with extended powers to persons limited in their own right.Master's thesis 2019 
Pospíšilová MagdaThe Effectiveness of Community Service Sentences.Master's thesis 2019 
Švec VítEducation and development of executive of the Municipal Police OstravaMaster's thesis 2019 
Táborský MiroslavChild participation in proceedings conducted as part of social and legal childcare.Master's thesis 2019 
Turnová PatricieContract on Social Services ProvisionMaster's thesis 2019 
Grebeníčková MichaelaLegal Entities in the Nonprofit SectorMaster's thesis 2017 
Jiříková KateřinaBenefits in material need and the OmbudsmanMaster's thesis 2017 
Valentová MichaelaSupportive measures with respect of major´s impaired ability of legal actionMaster's thesis 2016 
Červená PavlaIllegal Employment from the Point of View of the State Labour Inspection OfficeMaster's thesis 2015 
Kreželoková MichaelaPublic utilityMaster's thesis 2015 
Maroščíková JanaMinors as perpetrators and victims of crimeMaster's thesis 2015 
Slezáková MichaelaNonprofit organizations and the new civil codeMaster's thesis 2015 
Gojová NikolaLegal entities nonprofit sector in light of the new Civil CodeMaster's thesis 2014 
Křenková JanaExecution as a social problem todayMaster's thesis 2014 
Seďová LucieThe position of law in social work and social work practiceMaster's thesis 2014 
Svobodová TerezaTermination of Employment RelationshipMaster's thesis 2013 
Forgačová TerezaParental responsibilityMaster's thesis 2012 
Halfarová PavlaAdoptionMaster's thesis 2012 
Najdeková Ester VivienTrade unions of employers - the providers of social servicesMaster's thesis 2012 
Slaninová MartinaThe role, importance and method of training employees of the Czech Social Security AdministrationMaster's thesis 2012 
Stržínková JanaEmployment policy in the Czech republic from the 90´s of the 20th century to the presentMaster's thesis 2012 
Blažková ŽanetaInfluence of Insolvency Proceedings on Unemployment Aloowences, Social Security Allowances and the Material Destitution AllowancesMaster's thesis 2011 
Frantálová LenkaRetirement insuranceMaster's thesis 2011 
Lippová ZuzanaThe execution of award - it´s justification in execution of social support and material shortage help allowancesMaster's thesis 2011 
Riapošová MonikaThe Established and Termination of Employment RelationshipMaster's thesis 2011 
Bůžková LucieDependence in the familyBachelor's thesis 2019 
Kalvarová SabinaThe role of family court adviser in court proceedingBachelor's thesis 2019 
Blažejová SandraAdoptionBachelor's thesis 2018 
Hlaváčová IrenaIntegration of children with Asperger syndrome into common basic school,possibility of their education and their support.Bachelor's thesis 2018 
Hykel MartinPublic Defender of RightsBachelor's thesis 2018 
Kalichová TerezaPsychosomatics of a child who comes to the foster careBachelor's thesis 2018 
Krumpochová RadkaJuvenile delinquencyBachelor's thesis 2018 
Majčiniková NicolePositive and negative sides of alternative careBachelor's thesis 2018 
Boráková Monika- The foster care and adoptionBachelor's thesis 2017 
Edelsbergerová TerezieHealth status assessmentBachelor's thesis 2017 
Haringová IvanaAdministrative procedureBachelor's thesis 2017 
Walicová JaninaSupporting measures hampering the ability of an adult legally one tonBachelor's thesis 2017 
Adamczyková MartinaMedical Assessment Service and persons with disabilitiesBachelor's thesis 2016 
Glombiková SoňaInstitutional careBachelor's thesis 2016 
Horváth MiroslavaAssistance in material need - institutions and systemsBachelor's thesis 2016 
Pravdová DenisaJudicial review of administrative proceedingsBachelor's thesis 2016 
Veselská KateřinaFoster care for a temporary periodBachelor's thesis 2016 
Jiříková KateřinaAdministrative discretionBachelor's thesis 2014 
Neubauer JakubOmbudsmanBachelor's thesis 2014 
Odložilíková MichaelaInsolvency ActBachelor's thesis 2014 
Přadková MichaelaSocial security for people migrating within European union in form benefits of social state supportBachelor's thesis 2014 
Vláčilová EvaProtection of rights of handicapped persons and seniors unable to act for themselvesBachelor's thesis 2014 
Bóková LucieAn Analysis System of Assistance in Material NeedBachelor's thesis 2013 
Hellebrandová ZdenkaLimitation and incapacitation of legal capacityBachelor's thesis 2013 
Kolková VeronikaThe Principles of Administrative LawBachelor's thesis 2013 
Maroščíková JanaThe role of the department of social and legal protection of children in the investigation of minor crimesBachelor's thesis 2013 
Polačková DagmarWork of the Department of Social Legal Protection of Children with Family and Child in a Difficult Life SituationBachelor's thesis 2013 
Valachová PavlaThe issue of parental dispute of the child from the perspective of a social worker Department of Social and legal protection of childrenBachelor's thesis 2013 
Vlková VeronikaFoster Care As A Part of Social Legal Protection of ChildrenBachelor's thesis 2013 
Kolářová KateřinaEffectiveness of assistance in material needBachelor's thesis 2012 
Krestová VeronikaIncapacitation or limitation of legal capacityBachelor's thesis 2012 
Onhaiserová HanaThe care allowanceBachelor's thesis 2012 
Rožnovská MilušeAn Analysis of Social Security Benefits in Material NeedBachelor's thesis 2012 
Seďová LucieThe Social-Legal CounsellingBachelor's thesis 2012 
Tylečková AlexandraSocial work as a part of social help for individuals with income insufficiencyBachelor's thesis 2012 
Bobková ValentinaSocial Work in the System of Assistance in Material NeedBachelor's thesis 2011 
Jordatijová PetraAnnuity insuranceBachelor's thesis 2011 
Kubíková Marie- public serviceBachelor's thesis 2011 


Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
social hub