UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Social Studies

Dana Sýkorová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Room, floor, building: B 425, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 553 46 3225
E-mail:
Personal website:No record found.All publications

Sýkorová, D., NYTRA, G. a Tichá, I. Bydlení v kontextu chudoby a stáří. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 70 s. ISBN 978-80-7464-493-1.
Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Housing in Old Age and Poverty. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 80 s. ISBN 978-80-7464-556-3.
Sýkorová, D., Nytra, G. a Tichá, I. Výzkum chudoby ve stáří. In: Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 239-262. ISBN 978-80-7464-390-3.
Gojová, A., Baum, D. H., Gojová, V., Lindovská, E., Loučková, I., Nedomová, E., NYTRA, G., Petrucijová, J., Sýkorová, D., Špiláčková, M., Tichá, I., Vondroušová, K., Znebejánek, F., Kubátová, H., Littlechild, B. a Schneider, A. Výzkumné metody v sociální práci. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. 356 s. ISBN 978-80-7464-390-3.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. K metodologii výzkumu Privatizace v sociálních službách pro seniory. In: Privatizace v sociálních službách pro seniory. Boskovice: Albert, 2013. s. 51-59. ISBN 978-80-7326-231-0.
Krhutová, L., Malík Holasová, V., Hlisnikovská, Š., Sýkorová, D. a Pawlasová, L. Privatizace v sociálních službách pro seniory. 1. vyd. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2013. 123 s. ISBN 978-80-7326-231-0.
Sýkorová, D. Teorie adaptace na stáří. S. 63-66 in Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. 2013.
Sýkorová, D. Autonomie a aktivita, alfa a omega zvládání stáří?. In: XVI. gerontologické dny Ostrava. Ostrava. 2012.
Sýkorová, D. Staří lidé ve městě. (Na okraj velkého tématu.). Sociologický časopis. 2012, roč. 47, s. 107-129. ISSN 0038-0288.
Sýkorová, D. Aging and the Old Age in the Context of Changing Cities. In: ESA 10th Conference-Social Relations in Turbulent Times. Geneva: European Sociological Association, University of Geneva. 2011.
Sýkorová, D. Autonomie. In: Křehký pacient a primární péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 34-38. ISBN 978-80-247-4026-3.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Krausová, A. a Sýkorová, D. El trabajo social en la Republica Checa. Educación Social. 2011, roč. 2011, č. 48, s. 11-28. ISSN 1135-8629.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Krausová, A., Keller, J. a Sýkorová, D. El Treball Social a la República Txeca. Educació Social. Revista d´Intervenció Socioeducativa. 2011, s. 11-27. ISSN 1135-805X.
Sýkorová, D. Making Families at an Old Age. In: Families and Kinship in Contemporary Europe: Rules and Practices of Relatedness. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 163-177. ISBN 978-0-230-28428-9.
Sýkorová, D. Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří. In: Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2011. s. 39-50. ISBN 978-80-224-1209-4.
Sýkorová, D. Prostor (Město) a stáří-znovuobjevované souvislosti. Sociální studia. 2010, roč. 7, s. 117-123. ISSN 1214-813X.
Sýkorová, D. Rodina, partnerství a demografické stárnutí. 2010.
Gojová, A., Holasová, V., Chytil, O., Keller, J., Sýkorová, D. a Krausová, A. Social Work in Czech Republic. In: Social Work across Europe - Accounts from 16 Countries. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava - ERIS with Albert Publisher, 2010. s. 19-30. ERIS Monograph Volume 1. ISBN 978-80-7368-910-0.
Sýkorová, D. Socioprostorové aspekty stárnutí a stáří. In: Desaťročia premien slovenskej spoločnosti. Bratislava: Sociologický ústav SAV. 2010.
Sýkorová, D. Work, Families and Organisations in Transition: European Perspectives. 2010.
Sýkorová, D. Senioři a rodina. Mýty a skutečnost. In: Akční pole sociální práce - Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 2009.
Sýkorová, D. Senioři a rodina. Mýty a skutečnost. In: Akční pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 162-171. ISBN 978-80-244-2449-1.
Sýkorová, D. Věková identita. Sociológia. 2009, roč. 41, s. 149-167. ISSN 0049-1225.
Sýkorová, D. Změna sociologické perspektivy, aneb od nukleární rodiny k širší rodině. Reprodukce nebo intimita?. 2009, roč. 6, s. 43-54. ISSN 1214-813X.
Sýkorová, D. Bezdětnost ve stáří. K sociální integraci bezdětných seniorů. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 1, s. 113-138. ISSN 0038-0288.
Sýkorová, D. Prostor a věci v kontextu stáří. Sociologický časopis. 2008, roč. 44, č. 44, s. 401-421. ISSN 0038-0288.
Sýkorová, D. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007. Studie, 45. 285 s. ISBN 978-80-86429-62-5.
Sýkorová, D. Bezdětnost ve stáří. Ztráty bezdětných, zisky rodičů?. In: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. (Eds.: Mareš, P., Hofírek, O.). Brno: Mezinárodní politologický ústav a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Masarykovy univerzity, 2007. Mezinárodní politologický ústav a Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti Masarykovy univerzity, 2007. s. 185-201. ISBN 978-80-210-4439-5.
Sýkorová, D. Několik poznámek na téma vdovství: Ambivalentnost sociální podpory při ovdovění. In: SOCIOLOGICA-ANDRAGOGICA 2007. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. (Ed. Ryšavý, D.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 101-113. ISBN 978-80-244-1849-0.
Sýkorová, D. Senioři a významy generace. Sociální studia. 2007, roč. 4, s. 131-154. ISSN 1214-813X.
Sýkorová, D. Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání. Sociologický časopis. 2006, roč. 42, s. 683-699. ISSN 0038-0288.
Sýkorová, D. Senioři v České republice. Mýty a jejich dekonstrukce. Sociológia. 2006, roč. 38, č. 38, s. 151-164. ISSN 0049-1225.
Sýkorová, D. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. In: Kapounová, J. (ed.) Přínos univerzit k transformaci regionů. Sborník z konference konané k 15. výročí vzniku Ostravské univerzity v Ostravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 138-143. ISBN 80-7368-225-7.
Sýkorová, D. Osobní autonomie seniorů v kontextu rodinných vztahů. In: Třetí věk trojí optikou. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Sociologica - Andragogica. (Eds. Sýkorová, D., Šimek, D., Dvořáková, M.). Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. Vydavatelství Univerzity Palackého, 2005. s. 45-62. ISBN 80-244-1006-0.
Sýkorová, D. Peníze a kvalita života ve stáří. In: Tokárová, A., Kredátus, J., Frk, V. (eds.): Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdelávania dospelých a sociálnej práce.. Prešov: FF PU v Prešove, 2005. FF PU v Prešove, 2005. s. 351-359. ISBN 80-8068-425-1.
Sýkorová, D. Strategija adaptacii k osobjennostjam starenija i požilogo vozrasta. In: Staršeje pokolenije-teoria i praktiki socialnoj raboty.. Uljanovsk: Uljanovskij gosudarstvennyj universitet, 2005. Uljanovskij gosudarstvennyj universitet, 2005. s. 123-138. ISBN 5-88866-092-2.
Sýkorová, D. Autonomie očima seniorů. In: Autonomie ve stáří - strategie jejího zachování.. Boskovice: Nakladatelství František Šalé-ALBERT, 2004. Nakladatelství František Šalé-ALBERT, 2004. s. 93-122. ISBN 80-7326-026-3.
Sýkorová, D. a Chytil, O. Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. 2004.
Sýkorová, D. K sociálním sítím seniorů: Senioři v rodině. Sociální práce/Sociálna práca.. 2004, s. 73-84. ISSN 1213-6204.
Špatenková, N., Sýkorová, D., Gojová, A., Sobotková, I. a Dopita, M. Krize. Psychologický a sociologický fenomén. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 129 s. ISBN 80-247-0888-4.
Špatenková, N., Sobotková, I., Schneiderová, A., Ivanová, K., Veselský, P., Chytilová, Š., Trnová, M. a Sýkorová, D. Krizová intervence pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 200 s. ISBN 80-247-0586-9.
Gojová, A. a Sýkorová, D. Pomoc seniorům - její potřeba a zdroje. Sociální práce/ Sociálna práca. 2004, roč. 2004, s. 85-94. ISSN 1213-624.
Sýkorová, D. Seniori o politike. Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny a medzinárodne vzťahy. 2004, roč. 7, s. 7-43. ISSN 1335-2741.
Špatenková, N. a Sýkorová, D. Senioři a zdraví. In: Autonomie ve stáří. Strategie jejího zachování. Boskovice: František Šalé-ALBERT Boskovice, 2004. František Šalé-ALBERT Boskovice, 2004. s. 174-189. ISBN 80-7326-026-3.
Sýkorová, D. Senioři v rodině a společnosti z pohledu střední generace dospělých dětí. In: Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. 1. vyd. Boskovice: Nakladatelství František Šalé-ALBERT: Nakladatelství František Šalé - ALBERT, 2004. s. 51-72. ISBN 80-7326-068-9.
Gojová, A., Popelková, R., Chytil, O. a Sýkorová, D. Senioři ve společnosti a jejich autonomie pohledem sociálních pracovníků. Boskovice: ALBERT, 2004. 73 s. ISBN 80-7326-068-9.
Sýkorová, D., Chytil, O., Gojová, A., Špatenková, N., Hubík, S., Keller, J., Loučková, I., Popelková, R. a Šmausová, G. Strategies for the Maintenance of Autonomy in Old Age. 1. vyd. Eichstätt: ISIS, 2004. 132 s. ISBN 80-7326-064-6.
Sýkorová, D. Zájem seniorů o politiku - politika v edukaci seniorů. Vzdelávanie dospelých. 2004, roč. 9, s. 49-58. ISSN 1335-2350.
Sýkorová, D., Chytil, O., Loučková, I., Popelková, R. a Gojová, A. Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie. 1. vyd. Ostrava, Boskovice: Nakladatelství František šalé-ALBERT, 2003. 113 s. ISBN 80-7326-023-9.
Loučková, I. a Sýkorová, D. Hodnotové hierarchie seniorů a několik poznámek k metodologii sociálně gerontologického výzkumu.. In: VI. Gerontologické dny: Sborník kongresu VI. Gerontologické dny 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DTO, 2002. DTO, 2002. s. 80-87. ISBN 80-02-01510-X.
Sýkorová, D. a Loučková, I. Senioři ve společnosti: Strategie zachování osobní autonomie.. In: VI. Gerontologické dny.: Sborník kongresu VI. Gerontologické dny. 2002-10-16 Ostrava. Ostrava: DTO, 2002. DTO, 2002. s. 69-79. ISBN 80-02-01510-X.
Sýkorová, D. Intergenerational Solidarity:What does it mean a Society in Transformation?. In: Future Perspectives: Intergenerational Changes and Life Cycle Processes 2000-09-14 Madrid. Frankfurt a.M: J.W.Goethe Universität Frankfurt a.M, 2000. J.W.Goethe Universität Frankfurt a.M, 2000. s. 82-94. ISBN ---------------.
Sýkorová, D. Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory (konceptuální rámce intergenerační rodinné solidarity). Sociologický časopis. 1996, roč. 32, s. 51-66. ISSN 0038-0288.


AuthorTitleType of thesisYear
Brezina MartinEfectiveness of vocational training for groups at risk in the labour marketDoctoral thesis 2016 
Nytra GabrielaLate life widowhood. Coping strategies.Doctoral thesis 2016 
Greiplová VěraHousing of Seniors in Institutions (the Case Study of Home for Seniors Bílá Opava)Master's thesis 2013 
Pulkertová MartinaThe Medial Image of Social Work with Seniors (the Content Analysis of Medial Representations)Master's thesis 2013 
Slavíčková IzabelaExperiences of aging and old age with health handicapMaster's thesis 2013 
Vávrová HanaOld parents of divorced children (Who is helping whom ?)Master's thesis 2013 
Fiala MartinSocial work and/or the care of seniors with demetiaMaster's thesis 2012 
Nogolová TerezieSocial and space aspects of life in old age (case village).Master's thesis 2012 
Suchánková AlžbětaSocial-spatial aspects of life in old age (case of Town)Master's thesis 2012 
Fusková DanaThe Mother with Child after DivorceMaster's thesis 2011 
Kišková JitkaLife losses and the strategies for managing them in the old age: WidowingMaster's thesis 2011 
Merendová LenkaFlash floods - formal and informal sources of help people affected by floods.Master's thesis 2011 
Symerská MichaelaProblematic situations in social work with seniors.Master's thesis 2011 
Švábová ZuzanaViolence commited on seniors.Master's thesis 2011 
Kolářová HanaProfessional Ageism: Ageism in Social WorkMaster's thesis 2010 
Kučerová MartinaSocial Worker and Another Helping Professionals in The Process of The Adaptation during Placing Seniors into The Nursery Home.Master's thesis 2009 
Žurková MiroslavaSeniors in Institution-Strategy of Preservation Personal Autonomy.Master's thesis 2009 
Pospíšilová TerezaAgeism in the Social Work.Master's thesis 2008 
Zimolová AndreaThe Perception of the Family and Family Patterns by Children from Children´s home.Master's thesis 2008 
Balcarová HanaSenior in the Family (Case Study)Master's thesis 2007 
Wojnarová MagdaThe Old Age Marriage (Free Time of Married Couple).Master's thesis 2007 
Průšová LucieTo be a Man of Certain AgeMaster's thesis 2006 
Michalík PetrLife Losses and Coping Strategies in the Old Age: Widowed MenBachelor's thesis 2014 
Jařabáč IvanPracovní výchova jako předpoklad profesní orientace handicapovaných žáků před vstupem na odborné učilištěBachelor's thesis 2005 


Inovace předmětu "Senioři ve společnosti" a tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru
Main solverdoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost
Main solverdoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Senioři ve společnosti. Strategie zachování osobní autonomie.
Main solverdoc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.
Period1/2002 - 12/2004
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub